SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Prohlášení World Medical Association k tabákové pandemii

Na svém zasedání v Kodani v říjnu 2007 přijal výbor WMA nekompromisní vyjádření k tabákové pandemii.

World Medical Association (WMA), Světová lékařská asociace, založená v roce 1947 reprezentuje nyní na 85 národních lékařských společností. Na svém zasedání v Kodani v říjnu 2007 přijal její výbor nekompromisní vyjádření k tabákové pandemii. WMA tak navázala na své prohlášení týkající se tabáku z roku 1988, revidované v roce 1997. Celý text posledního prohlášení.

Více než každý třetí dospělý na světě je kuřák (vice než 1,1 miliardy), 80 procent z nich žije v zemích s nízkým nebo středním příjmem. Kouření a jiné fromy užívání tabáku poškozují všechny části těla a jsou podstatnou příčinou nádorových onemocnění, kardiovaskulárních onemocnění, chronické obstrukční plicní nemoci, poškození plodu a mnoha dalších nemocí. Pět milionů úmrtí celosvětově je každý rok způsobeno užíváním tabáku.

Pokud bude současný trend pokračovat, bude to 10 milionů úmrtí v roce 2020 a 70 % z nich bude v rozvojových zemích. Užívání tabáku způsobilo 100 milionů úmrtí během dvacátého století a během 21. století zabije miliardu lidí, pokud nebude zavedena účinná kontrola tabáku. Navíc i pasivní kouření způsobuje rakovinu plic, kardiovaskulární onemocnění a další nemoci u nekuřáků. Kouř v prostředí obsahuje více než 50 kancerogenů a celkem více než 4000 chemikálií.

Celosvětová zdravotní komunita vyjádřila své obavy z alarmujích trendů užívání tabáku a souvisejících onemocnění ústy WHO (World Health Organization, Světové zdravotnické organizace). Ke 20. září 2007 již 150 zemí ratifikovalo Rámcovou úmluvu o kontrole tabáku (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC), která požaduje zavedení účinných optaření kontroly tabáku: zvýšení daní z tabákových výrobků, zákaz jejich reklamy a propagace, zákaz kouření ve veřejných a pracovních prostorách, zavedení účinných zdravotních varování na obalech, zlepšení přístupu k léčbě závislosti na tabáku, regulace obsahu tabákových výrobků a vylouření ilegálního obchodování s nimi.

Expozice pasivnímu kouření hrozí všude, kde se kouří: v domácnostech, na pracovištích a dalších veřejných místech. Podle WHO zemře předčasně každý rok kolem 200 000 zaměstanců jen proto, že jsou v práci vystaveni tabákovému kouři, zatímco kolem 700 milionů dětí, tedy asi polovina dětí na světě, dýchá vzduch znečištěný tabákovým kouřem a to hlavně doma.

Na základě posledních na důkazech založených publikací (International Agency for Research on Cancer's Monograph 83, Tobacco Smoke and Involuntary Smoking; the United States Surgeon General's Report on The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke; a the California Environmental Protection Agency's Proposed Identification of Environmental Tobacco Smoke as a Toxic Air Contaminant), vyzvala WHO 29. května 2007 ke globálnímu zákazu kouření na pracovištích a ve veřejných prostorách.

Tabákový průmysl si dělá nárok vyjadřovat se k prokázaným zdravotním dopadům kouření jednak svým vlastním výzkumem a jednak podporováním externích odborníků. Bohužel tento průmysl neustále popíral, zatajoval a potlačoval informace o devastujícím vlivu kouření na zdraví. Mnoho let tento průmysl tvrdil, že nejsou důkazy, že tabák způsobuje onemocnění jako rakovinu nebo nemoci srdce a cév. Popíral také, že nikotin je návzkový. Tato tvrzení byla lékařskou komunitou opakovaně vyvrácena.

Tabákový průmysl a jeho dceřinné společnosti po mnoho let podporovaly výzkum a přípravu zpráv o různých aspektech týkajících se tabáku a zdraví. Tím, že se na takových aktivitách podíleli, poskytli jednotliví odborníci a/nebo jejich organizace zdání důvěryhodnosti i v případech, že tabákový průmysl nemohl výsledky použít přímo ve svém marketingu. Taková aktivita také znamená podstatný konflikt zájmů s cíli podpory zdraví.

DOPORUČENÍ

WMA žádá národní lékařské společnosti a všechny lékaře, aby přijali následující kroky k omezení dalšího poškozování zdraví užíváním tabáku:

 1. Přijmout doporučení proti kouření a užívání tabáku a publikovat je.
 2. Zakázat kouření na všech obchodních, společenských a odborných setkáních národních lékařských společností v souladu s WMA, která má podobné zákazy na všech svých akcích.
 3. Vyvinout, podporovat a účastnit se v programech výchovy odborníků i populace týkajících se zdravotních rizik kouření (včetně návykovosti) a expozice pasivnímu kouření či léčby závislosti na tabáku.
 4. Podporovat jednotlivé lékaře, aby byli nekuřáckými modely chování a mluvčími kampaní vzdělávajících populaci ve věci vlivu kouření na zdraví a v možnostech léčby závsilosti na tabáku. Požadovat po všech lékařských fakultách, institucích biomedicínského výzkumu a nemocnicích, aby zakázaly kouření ve všech svých prostorách.
 5. Pro mediky a lékaře zavést vzdělávací programy, které je připravují na identifikaci a léčbu závislosti na tabáku u jejich pacientů.
 6. Podporovat širokou dostupnost léčby závislosti na tabáku založené na důkazech včetně poradenství, farmakoterapie, telefonní linky pro odvykání kouření či webového poradenství.
 7. Připravit a uvést do praxe národní doporučení léčby závislosti na tabáku a užívání tabáku.
 8. Připojit se k WMA se žádostí o přidání léků závislosti na tabáku mezi seznam základních léků WHO (Model List of Essential Medicines).
 9. Nepřijímat jakoukoli podporu (finanční, vzdělávací) tabákového průmyslu a požadovat to samé po lékařských fakultách, výzkumných pracovištích a jednotlivých odbornících, aby se tak tomuto průmyslu neposkytovala důvěryhodnost.
 10. Požadovat po národních vládách ratifikaci a implementaci FCTC (Rámcové úmluvy o kontrole tabáku) v zájmu ochrany veřejného zdraví.
 11. Zveřejňovat taktiku tabákového průmyslu přesouvat své aktivity z rozvinutých do méně rozvinutých zemí.
 12. Požadovat přijetí a implementaci zákonů, které podporují:
  • celkovou regulaci výroby, prodeje, distribuce a propagace tabákových výrobků.
  • požadují slovní a obrázková zdravotní varování na tabákových výrobcích včetně kontaktů na linky pro odvykání kouření nebo webové stránky.
  • zakazují kouření ve všech uzavřených veřejných prostorách včetně zdravotních zařízení, škol a vzdělávacích institucí, na pracovištích včetně všech restaurací, barů a nočních klubů a veřejné dopravy. Nekuřácká by měla být i psychiatrická oddělení či oddělení pro léčbu závislostí nebo věznice.
  • zakazují jakoukoli reklamu nebo propagaci tabákových výrobků.
  • zakazují prodej, dostupnost či přístup k cigaretám či jiným tabákovým výrobkům dětem a mladistvým.
  • zakazují kouření během všech letů a bezcelní prodej tabákových výrobků na letištích a v dalších prostorách.
  • zakazují jakoukoli podporu vlád tabáku a tabákovým výrobkům.
  • podporují výzkum prevalence užívání tabáku a jeho vlivu na zdraví populace.
  • zakazují propagaci, distribuci a prodej jakýchkoli nových forem tabáku.
  • zvyšují zdanění tabákových výrobků a využívají tohoto navýšení daně pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku a další podporu zdraví.
  • znemožňují či eliminují ilegální obchod s tabákovými výrobky a prodej pašovaných tabákových výrobků.
  • pomáhají pěstitelům tabáku přejít na jiné plodiny.
  • žádají po vládách vyloučit tabák z mezinárodních obchodních smluv.