SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Nekuřácké nemocnice

Důvodem vzniku této mezinárodní organizace je skutečnost, že kouření je nejvýznamnější odstranitelnou příčinou úmrtnosti i nemocnosti v současném světě a nemocnice jsou přirozeným centrem péče o zdraví.

Evropská síť nekuřáckých nemocnic

(ENSH: původně European Network of Smoke-Free Hospitals, nový název je Global Network for Tobacco-Free Healthcare Services)

Důvodem vzniku této mezinárodní organizace je skutečnost, že kouření je nejvýznamnější odstranitelnou příčinou úmrtnosti i nemocnosti v současném světě a nemocnice jsou přirozeným centrem péče o zdraví. Měly by proto hrát v oblasti prevence a léčby závislosti na tabáku přední roli. Pro zapojení do sítě ENSH je nutné, aby se nemocnice oficiálně přihlásila k jejím základním principům podpisem přístupových listin a každoročně vyplnila sebehodnotící (self-audit) dotazník, který zahrnuje hodnocení 10ti sledovaných oblastí (viz níže).

Dále je nutné sestavit pracovní skupinu zahrnující minimálně jednoho člena managementu nemocnice a jednoho koordinátora a vytvořit plán implementace jednotlivých standardů.

Členství v ENSH má 4 úrovně dle plnění jednotlivých cílů projektu. Prosté členství je dostupné každé nemocnici jen deklarací zájmu, následuje úroveň bronzová, stříbrná a zlatá dle počtu bodů v sebehodnotícím dotazníku.

 • Sebehodnotící dotazník: nemocnice sama hodnotí, v jaké míře splňuje cíle projektu. Dotazník v české verzi je možné si stáhnout za stránkách MZ ČR pod názvem Sebehodnotící dotazník nebo na www.slzt.cz . Jednotlivé otázky jsou zaměřeny na těchto 10 oblastí:
 • STANDARD 1: Vedení a závazek
  Zdravotnická organizace má jasné a silné vedení, které systematicky implementuje politiku nekuřáctví.
 • STANDARD 2: Komunikace
  Zdravotnická organizace má komplexní komunikační strategii na podporu informovanosti a implementace politiky nekuřáctví a služeb v oblasti odvykání kouření.
 • STANDARD 3: Vzdělávání a školení
  Zdravotnická organizace zajišťuje řádné vzdělávání a školení pro klinický i ostatní personál.
 • STANDARD 4: Identifikace, diagnostika a podpora odvykání kouření
  Zdravotnická organizace identifikuje všechny uživatele tabáku a poskytuje vhodnou péči v souladu s mezinárodními osvědčenými postupy a národními standardy.
 • STANDARD 5: Nekuřácké prostředí
  Zdravotnická organizace má zavedené strategie za účelem dosažení nekuřáckého prostředí.
 • STANDARD 6: Zdravé pracoviště
 • Zdravotnická organizace má politiku řízení lidských zdrojů a podpůrné systémy, jež chrání a podporují zdraví každého, kdo v organizaci pracuje.
 • STANDARD 7: Angažovanost v komunitě
 • Zdravotnická organizace přispívá a podporuje regulaci/prevenci tabáku v rámci místní komunity podle Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku a/nebo národní strategie veřejného zdraví.
 • STANDARD 8: Monitorování a hodnocení
  Zdravotnická organizace v pravidelných intervalech monitoruje a hodnotí implementaci všech standardů asociace Global.
 • GNTH Standards
  for the implementation of tobacco control policies in healthcare settings https://www.tobaccofreehealthcare.org/standards/overview

Plnění cílů a implementaci standardů ENSH i HPH sítě výrazně usnadní existence Centra pro závislé na tabáku. Centra by se měla zaměřovat nejen na léčbu pacientů (hospitalizovaných i ambulantních) a i na pomoc personálu nemocnice. Dalšími prioritami by měl být i výzkum, pregraduální i postgraduální vzdělávání lékařů i dalších zdravotníků v problematice tabáku a v neposlední řadě i působení na širokou veřejnost.

Každá  nemocnice kladoucí důraz na zdravý životní styl pacientů i personálu má možnost stát se členem jak ENSH (program je zaměřen úžeji na kontrolu tabáku a odvykání kouření), tak i sítě Nemocnic podporujících zdraví (HPH - Health Promoting Hospitals), což je projekt v současné době rozpracovávaný a podporovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR ve spolupráci s WHO. Členské nemocnice HPH – jak vyplývá již z názvu sítě – se zaměřují nejen na kontrolu tabáku, ale i širší prosazování aktivit podporujících zdraví obecně (tabák, alkohol, snižování váhy, pohyb, psychologická podpora pacientů a zaměstnanců aj.)

Obě organizace – ENSH a HPH – se organizačně propojily v roce 2010 do TFU (Tobacco Free United), což posílilo jejich vliv na národní i mezinárodní úrovni.

Jasná formulace opatření v oblasti ochrany před tabákovými výrobky je také nutnou součástí systémů jakosti certifikovaných dle evropských standardů ISO.

Podrobnější informace o vstupu a procesu certifikace jsou dostupné také na www.ensh.eu

MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
Centrum pro závislé na tabáku III. IK VFN a 1. LF UK

Přílohy:

Přístupový dopis [DOC]
Application for Membership Letter of Intent - Organization Applicant

Dotazník prevalence kuřáctví ve zdravotnictví [PDF]

Plakát nekuřácké nemocnice VFN Praha [PDF]

Škála postojů k léčbě závislosti na tabáku pro personál zabývající se léčbou jiných závislostí [DOC]
Všechny otázky jsou negativní - je možné tak zmapovat míru podpory a oblasti, na které by bylo dobré se edukačně zaměřit, případně dotazy po čase opakovat. Citace původní práce je uvedena u škály. Personál by samozřejmě měl být sám nekuřácký - ke zjištění prevalence kouření je možné použít další dotazník v této sekci.

Sebehodnotící dotazník GNTH [DOC]