SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Prohlášení

Provozovatelem projektu slzt.cz je výhradně společnost MeDitorial. Používáním těchto stránek přistupujete dále na tuto Dohodu o užívání:

Odborné stránky jsou určeny pouze odborníkům ve zdravotnictví, tedy zejména osobám oprávněným předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky, a tudíž splňují podmínky ust. § 2a, 5b a násl. zákona 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění. Tyto stránky nejsou určeny široké veřejnosti, jak ji definuje zákon 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Pokud nespadáte pod zákonem vymezenou skupinu odborníků nebo s některým z ustanovení dohody o užívání nesouhlasíte, nevstupujte na tyto stránky, užili byste je v rozporu s jejich určením a tyto stránky nejsou určeny pro vás. Provozovatel těchto stránek nenese odpovědnost za případnou škodu či porušení zákona, vyplývající z porušení předchozí věty.

Užíváním, tzn. vstupem na stránky www.slzt.cz (dále jen "stránky") uzavíráte Dohodu o užívání stránek pro odborníky (dále jen "dohoda") se společností MeDitorial, s.r.o. (dále jen MeDitorial), se sídlem Praha 2, Sokolská 31/490, PSČ 120 26, IČO: 271 99 151 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103858. Za jakoukoliv škodu vzniklou užíváním těchto internetových stránek nenese společnost MeDitorial odpovědnost a vy jste povinni nahradit nárokující straně újmu v plném rozsahu a výši. Společnost MeDitorial nenese žádnou odpovědnost za špatné použití či interpretaci zde prezentovaných informací.

Obsahem stránek jsou informace určené pro odbornou veřejnost. Obsahem stránek jsou odborné články, informace o odborných akcích a odkazy na jiné odborné stránky či organizace. Stránka je databází podle § 88 zákona 121/2000 Sb., o právu autorském. Veškeré nakládání s autorskými právy se řídí tímto zákonem a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Autorská práva k informacím a článkům náležejí autorům příspěvků, vykonavatelům takovýchto autorských práv či zřizovateli databáze podle zákona.

Práva ke stránkám vykonává MeDitorial. Bez předchozího písemného souhlasu MeDitorial není možné obsah stránek a stránky samotné či jejich část kopírovat, tisknout, rozmnožovat, přebírat, šířit, vytvářet odvozená díla, zařazovat stránky do jiných internetových stránek či užívat jinak pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu MeDitorial. Předchozí písemný souhlas MeDitorial není potřeba v případech, kdy užití obsahu stránek či stránek nebo jejich části je určeno pro osobní potřebu fyzické osoby a účelem tohoto užití není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského či obchodního prospěchu, za předpokladu, že v rámci takovéhoto užití bude řádně uveden zdroj.

Všechny reklamní a propagační informace jsou určeny pouze odborníkům. Reklamní informace v jakýchkoliv zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu odborné sekce a jsou plně v souladu se zákonem 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění.

Stránky obsahují i odkazy na odborné internetové stránky jiných zřizovatelů. Společnost MeDitorial v žádném rozsahu neručí za obsah těchto odkazovaných stránek a nenese za ně žádnou odpovědnost.

Spolu s registrací na stránky uděluji společnosti MeDitorial souhlas se zpracováním osobních údajů, který potvrzuji ve zvláštním formuláři s tím, že před potvrzením takového souhlasu obdržím veškerá potřebná upozornění a informace ve vztahu ke zpracování osobních údajů. Registrací na stránky uděluji společnosti MeDitorial v souladu se § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, souhlas s užitím mého elektronického kontaktu pro účely šíření obchodních sdělení společnosti MeDitorial a jejich partnerů, zejména z řad pojišťoven, dodavatelů, pacientských organizací apod., jakož i k zasílání e-mailového zpravodaje.

Společnost MeDitorial si vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu ke stránkám. K plánovaným zásadním změnám obsahu stránek a ke změnám užívání stránek bude vždy připojeno datum změny.

MeDitorial, s. r. o.

dne 6. 8. 2021