SLZT.cz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku

Seminář pro pracovníky center pro závislé na tabáku

Druhý seminář pro lékaře i sestry center z celé republiky se konal 15. května 2009, sešlo se více než 40 účastníků.

Druhý seminář pro lékaře i sestry center z celé republiky se konal 15. května 2009, sešlo se více než 40 účastníků.

Hlavním přednášejícím by profesor Richard Hurt, který vede Nicotine Dependence Center na Mayo Clinic v americkém Rochesteru. Představil své centrum, podle jehož vzoru se snažíme zavést léčbu i v našich nemocnicích. Mayo Clinic má 1800 lůžek a v tomto centru pro kuřáky pracuje kolem 35 lidí, i když se nevěnují jen léčbě, ale také edukaci a výzkumu. Nabízejí služby pacientům nemocnice a kromě ambulantní léčby je možná i osmidenní hospitalizace s intenzivním programem. Od založení centra v roce 1988 jím prošlo průměrně téměř 4000 nových pacientů ročně. Mayo Clinic má i nové poradenské centrum pro „Život bez kouře“, které poskytuje komplexní informace o všech souvislostech kouření. Byl představen také plán vzájemné spolupráce s tímto pracovištěm.

Dalším podstatným bodem programu byl software na sběr dat o léčbě v centrech. Tuto zpětnou vazbu po nás požadují především zdravotní pojišťovny, ale bude možné ji samozřejmě využít pro odborná hodnocení a publikace. SLZT na tomto programu dlouhodobě pracuje – i když stále nemá konečnou podobu, některá centra již mají dobře hodnotitelné výsledky. Program představili MUC. Jiří Janů a MUDr. et Mgr. Jan Zajak, kteří předvedli i online způsob zapisování. Protože užívání programu nebylo zejména těm, kdo s ním ještě nepracovali, úplně jasné, na všeobecná přání uspořádáme v září opět seminář pro pracovníky center, kde bude software hlavním bodem. Dále, ke vkládání dat do programu je třeba uzavřít dohodu s místní nemocnicí. Účastníci semináře si odnesli potvrzení softwarové firmy o zabezpečení dat. S pacienty je třeba podepsat informovaný souhlas, současný vzor na našem webu se upravuje. Nové přístupy pro zaměstnance center k programu zajišťuje MUC Jiří Janů, janu.jiri@centrum.cz.

Další prezentaci měly sestry našeho centra Vladislava Felbrová a Stanislava Kulovaná, které referovaly o své činnosti. Navázaly na informace prof. Hurta, že naprostá většina práce s pacienty je právě na sestrách a že je role sesterské profese v léčbě závislosti na tabáku velmi významná - u nás je ovšem stále nedostatečně využívaná. Skupina našich sester připravuje kromě pravidelných kurzů (příští 16.9.2009, viz www.slzt.cz ) i doporučení léčby pro sestry.

Dále jsme referovali o současné farmakoterapii: z trhu zmizí nikotinové mikrotablety a pastilky, naopak by se měl objevit inovovaný inhalátor. Vareniklin se jeví jako účinný a bezpečný lék, s nímž máme zatím jen dobré zkušenosti.

Podstatnou problematikou se jeví také léčba adolescentů – v ČR je cca 250 000 kuřáků mladších než 18 let. Více než 50 % z nich by chtělo přestat, ale nevědí, jak to udělat ani kam se obrátit. Ani lékaři nejsou informovaní. Budeme se snažit alespoň v rámci center poskytovat léčbu. Ta je v zásadě shodná s léčbou u dospělých, ovšem klademe větší důraz na intervenování a motivaci. Problém adolescentních kuřáků je právě nízká motivace přestat a malá adherence k léčbě. Pokud bychom obdrželi projekt EU na toto téma, byla by tato činnost alespoň trochu podpořena.

Pracovníci center byli vyzváni k větší účasti na činnosti SLZT, jejímž hlavním tématem je právě podpora léčby v ČR, alespoň po odborné stránce.

Další setkání pracovníků center, zaměřené na práci se softwarem, plánujeme předběžně na pátek 18.9.2009. Přednášku prof. Hurta si můžete prohlédnout zde.

Eva Králíková