Přeskočit navigaci

Soukromoprávní prostředky ochrany

Ve veřejném právu za porušení konkrétního pravidla hrozí konkrétní sankce. Dodržování pravidel ve veřejném zájmu hlídá policie. V soukromém právu proti sobě vystupují dvě strany hájící svůj soukromý zájem. Na čí straně je právo, rozhodne nezávislý soud.

Soukromé právo nabízí v ochraně proti kouření širší možnosti uplatnění (např. je možno získat náhradu škody, je možno se bránit proti sousedovi).

Nedostatky: Soukromoprávní prostředky jsou značně neúčinné. Kladou velké nároky na procesní aktivitu žalobce (nestačí mu přivolat policii, sám musí vše dokázat), hrozí nemalé náklady (odměna advokáta, znalecké posudky, soudní poplatek), řízení trvá příliš dlouho (úspěch po řadě let situaci neřeší), výsledek je nejistý (chybí modelová soudní rozhodnutí) a navíc vymahatelnost takto získaného práva je nízká (zákaz kouření lze vynutit jen opakovaným ukládáním peněžních pokut v dalších řízeních).
Přesto se začínají objevovat první případy, které usnadní cestu dalším.

Žalobou ze sousedských imisí se může žalobce domoci soudního stanovení zákazu kouření na celé sousední nemovitosti, v její části nebo v určitou denní dobu. Musí však prokázat, že je obtěžován nad míru přiměřenou poměrům.

Nedostatky: Míru přiměřenou poměrům lze nepochybně určit u hluku nebo vibrací, ale u tabákového kouře, kde neexistuje bezpečná hranice toxicity, je tento pojem nevhodný.

Žalobou o náhradu újmy na zdraví se žalobce může domoci peněžní kompenzace.

Nedostatky: Právo žalobce je velmi těžko prokazatelné. Žalobce musí prokázat existenci újmy (ta bude většinou zřejmá), porušení právní povinnosti žalovaného (např. zaměstnavatele, že nezajistil nekuřácké prostředí, pokud musel) a příčinný vztah mezi porušením právní povinnosti a vznikem újmy (velmi obtížně lze určit, do jaké míry je konkrétní porušení příčinou konkrétního následku).

Žalobou na ochranu osobnosti se může domoci ochrany práva na zdraví vězeň vystavený tabákovému kouři.

právní forma číslo datum přijetí název a znění
zákon č. 40/1964 Sb. 26. 2. 1964 občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Národní linka pro odvykání kouření
800 350 000
www.bezcigaret.cz 

 

Partneři stránek

 
uLékaře.cz