Přeskočit navigaci

Zákazy kouření

Jediným přímým, a tudíž nezbytným nástrojem k zajištění ochrany před kouřem v prostředí jsou zákazy kouření.

Nedostatky: V oblasti zákazů kouření fatálně selhává jak stávající právní úprava, tak kontrola jejího dodržování. Předepsané zákazy kouření se vůbec netýkají sousedských vztahů. Obtěžování souseda tabákovým kouřem je čistě soukromoprávní věcí, kde zákaz kouření může stanovit až soud na základě úspěšné žaloby.

Za účelem zajištění ochrany před kouřem v prostředí je třeba dodržet následující zásady: Bezpečná koncentrace tabákového kouře neexistuje. Žádné technické řešení (např. větrání, filtrace vzduchu) expozici tabákovému kouři nezabrání. Jediným řešením je čistě nekuřácké prostředí. Jakýkoli kuřácký prostor musí být od nekuřáckého oddělen neprodyšnou stěnou a přístupný jen zcela samostatným venkovním vchodem.

Zákon zakazuje kouření na tzv. veřejných místech, mezi které patří zejména úřady, banky, linkové autobusy, tramvaje a vlaky a krytá nástupiště hromadné dopravy. Bezvýjimečný zákaz platí ve vnitřních i vnějších prostorách škol a školských zařízení. Bezvýjimečný zákaz se vztahuje i na téměř všechny vnitřní prostory zdravotnických zařízení. Dále je kouření zakázáno v kinech, divadlech a dalších zábavních prostorách.

Od 1. 7. 2010 mají provozovatelé restaurací a barů povinnost zvolit, zda jejich zařízení bude nekuřácké, kuřácké nebo současně nekuřácké a kuřácké se stavebně oddělenými prostory, a tuto volbu označit u vstupu.

Nedostatky: Zákon obsahuje výjimku tzv. stavebně oddělených prostor. Tento pojem však není definován. S ohledem na účel zákona je třeba jej vykládat velmi přísně (viz výše: oddělení neprodyšnou stěnou a přístup jen zcela samostatným venkovním vchodem). V praxi však stavební oddělenost není kontrolována takřka vůbec. Z hlediska ochrany před expozicí tabákovému kouři proto neexistuje rozdíl mezi prostory kuřáckými a prostory tzv. stavebně oddělenými.

Za porušení zákazu kouření se ukládá pokuta do výše 1 000 Kč.

Zákoník práce stanoví zákaz kouření na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. S ohledem na účel ustanovení je třeba zákaz vykládat co nejšířeji tak, aby každý, komu kouření vadí, s tabákovým kouřem vůbec nepřišel do styku.

Nedostatky: Zákaz kouření na pracovištích není absolutní a možnost výjimky je zneužívána. Zásada „kde není žalobce, tam není soudce“ platí ve vztahu mezi nadřízenými a podřízenými dvojnásob. Při pracovním pohovoru mohou být z důvodu kouření nezákonně diskriminováni jak nekuřáci, tak kuřáci.

Zákaz kouření ve vnitřních i vnějších prostorách svého objektu může nad rámec zákonné povinnosti stanovit jeho provozovatel.

Zákazy kouření na veřejných prostranstvích (náměstí, ulice, parky atd.) může stanovit obec obecně závaznou vyhláškou.

Nedostatky: Rozsah působnosti obcí může být sporný (judikatura přiznává obcím na základě ústavního zmocnění širší působnost než zákon).

Z důvodu protipožární ochrany je zakázáno kouření v lesích.

právní forma číslo datum přijetí název a znění
mezinárodní právo
mezinárodní smlouva
21. 5. 2003 Rámcová úmluva o kontrole tabáku
prováděcí pokyny
2007 Pokyny týkající se ochrany proti expozici tabákovému kouři provádějící čl. 8 FCTC
unijní právo
směrnice Rady 89/391/EHS 12. 6. 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v konsolidovaném znění
směrnice Rady 89/654/EHS 30. 11. 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti, v konsolidovaném znění
doporučení Rady 2003/54/ES 2. 12. 2002 o prevenci kouření a o iniciativách na zlepšení kontroly tabáku
doporučení Rady 2009/C 296/02 30. 11. 2009 o nekuřáckém prostředí
usnesení Evropského parlamentu 2010/C 285 E/09 26. 11. 2009 o nekuřáckém prostředí
české právo
zákon č. 133/1985 Sb. 17. 12. 1985 o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 289/1995 Sb. 3. 11. 1995 o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 258/2000 Sb. 14. 7. 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 379/2005 Sb. 19. 8. 2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 262/2006 Sb. 21. 4. 2006 zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 12. 12. 2007 kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.
vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb. 17. 3. 2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb.

Národní linka pro odvykání kouření
800 350 000
www.bezcigaret.cz 

 

Partneři stránek

 
uLékaře.cz